မိုးႀကိဳးေမ ပရဟိတ ကြန္ယက္

​မိုးႀကိဳးေမ ပရဟိတ ကြန္ယက္ ကို မၾကာမွီစတင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္သည္။

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *